Deze pagina beschrijft de wettelijke bepalingen die op elke internetbezoeker van de site van toepassing zijn. Aangezien de wettelijke bepalingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden, raden wij u aan deze geregeld te bekijken.

Elke bezoeker van de site www.eurospreed.com wordt geacht de regels die het functioneren van de Site beheersen, te aanvaarden. Deze bepalingen ontslaan de bezoeker niet van de verplichtingen die hij aangaat door zich via een link toegang te verschaffen tot een pagina of internetsite van een derde.

De hypertekst links naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar partners die in het kader van de onderhavige site zijn aangebracht, zijn duidelijk identificeerbaar en zijn onderworpen aan voorafgaande mededeling en/of toestemming van de sites waarnaar wordt verwezen. eurospreed verplicht zich tot het onmiddellijk stopzetten van deze links op verzoek van de bedrijven aan wie deze sites toebehoren. De hypertekst links naar andere bronnen op het internetnetwerk houden geen aansprakelijkheid van eurospeed in.

De sites en artikelen die hierop gepubliceerd worden of waarnaar links worden gecreëerd, vormen geen juridisch, boekhoudkundig, commercieel, fiscaal of financieel advies dat een analyse van een bepaald geval door een professional inhoudt.

De meningen die geuit worden door bezoekers op de sites waarnaar de site verwijst, zijn de verantwoordelijkheid van de auteurs. Bovendien kan eurospreed niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de interpretatie of het gebruik van informatie waartoe de site toegang verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten

De Site, de algemene structuur, evenals de teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, geluiden, knowhow, tekeningen, grafische voorstellingen en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn eigendom van eurospreed en haar klanten.

Het geheel van deze site valt onder Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. De namen, merken en merknamen die op deze site genoemd worden, zijn eigendom van de respectievelijke deposanten. Elk gebruik of elke reproductie van de hele of een deel van de site, elementen waaruit de site bestaat en/of informatie die daarop wordt weergegeven, ongeacht het daarvoor gebruikte procédé, houden vervalsing in en zijn strafbaar op grond van de wet inzake intellectueel eigendom.

Onder de volgende voorwaarden mag informatie die eigendom van de site is echter door derden gebruikt worden: alle informatie die direct door eurospeed op de site wordt verspreid, met uitzondering van de iconografie, de foto's, video's, affiches, logo's en merken, kan gereproduceerd, gepresenteerd of opnieuw verspreid worden door derden na een eenvoudige vermelding van de webmaster, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. eurospreed behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder haar besluit met redenen te omkleden, derden het gebruik van de informatie zoals hierboven gedefinieerd, te verbieden. In dat geval wordt de betrokken persoon hierover geïnformeerd en beschikt over 8 werkdagen om zijn praktijken te beëindigen.

In alle gevallen behouden eurospreed en haar leden het geheel van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze elementen en behouden zich het recht voor op welk willekeurig moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder haar besluit met redenen te omkleden, betrokken derden het gebruik van informatie zoals hierboven gedefinieerd, te verbieden. In dat geval wordt de betrokken persoon hierover geïnformeerd en beschikt over 8 werkdagen om zijn praktijken te beëindigen.

Links naar andere sites

eurospreed kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van een derde site waartoe u via de Site toegang hebt verkregen. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze derde sites die volledig onafhankelijk opereren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de Site en een derde site in geen enkel geval dat eurospreed op enigerlei wijze instemt met de inhoud van die site en met het eventuele gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen tegen een eventuele besmetting van de Site door een of meerdere virussen, "paarden van Troje" of enige andere 'parasiet'.

Deze externe sites kunnen hypertekst links bevatten naar de site. Een dergelijke link kan alleen geïnstalleerd worden met uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van eurospreed. eurospeed kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet beschikbaar zijn van dergelijke sites en eurospreed voert geen onderzoek of controle uit, stemt niet in met en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclameadvertenties, producten of andere elementen die op of via deze sites beschikbaar zijn.

Nominatieve en andere informatie

eurospreed geeft uw persoonlijke gegevens die u door middel van e-mail hebt verstrekt, niet door aan derden. Deze gegevens worden alleen gebruikt om zo efficiënt mogelijk op uw vragen en verzoeken te reageren.

Conform de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, de wet inzake bescherming van fysieke personen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens die een wijziging is op de 'wet nr.78-17 van 06 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden', hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend door u te richten tot de webmaster. Dit e-mailadres is beschermd tegen robots van spammers en u moet Javascript activeren om het te kunnen zien.

Beschikbaarheid van de website

U erkent dat het technisch onmogelijk is de site volledig foutloos aan te leveren en dat eurospreed zich daartoe niet kan verplichten; dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijke niet beschikbaar zijn van de Site; en dat het functioneren van de Site beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of elementen waarover eurospreed geen controle heeft, zoals transmissie- en communicatiemiddelen tussen u en eurospreed en tussen eurospreed en andere netwerken.

eurospreed Groupe en/of haar leveranciers kan/kunnen op elk willekeurig moment tijdelijk of permanent, de hele of een deel van de Site wijzigen of onderbreken ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen op de Site. eurospreed is niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site.

Bepalingen inzake jurisdictie

De Site en de inhoud daarvan worden beheerst door Frans recht en elk eventueel hiermee verband houdend geschil zal worden voorgelegd aan Franse rechtbanken.

Wettelijke informatie

Copyright: ©eurospreed
Uitgever van de site: eurospreed - 8, rue Fourcroy - 75017 Paris

Contact eurospreed (Société Pressonline)
8, rue Fourcroy 75017 Paris